Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu www.magiazlota.pl
Informacje wstępne
 1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem http://www.magiazlota.pl, prowadzony jest przez
  firmę MARMACH Marcin Machaj,
  wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
  Prezydenta Miasta Opola pod numerem 38648
  NIP 754 252 72 04
  REGON 160 20 22 19
  z siedzibą
  45-559 Opole
  ul. Napierskiego 5
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
 4. Zamówienie w Sklepie Internetowym www.magiazlota.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.
  Dokonanie zakupu w sklepie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego całkowitą akceptacją.
Składanie zamówienia
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail wygenerowany automatycznie z informacją o przyjęciu zamówienia. W przypadku opcji przedpłaty proces realizacji zamówienia zostanie uruchomiany po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty dotyczącej zamówienia.
 3. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku, gdy zamawiającym jest firma, a dokumentem stwierdzającym taki zakup ma być faktura VAT prosimy o poprawne wypełnienie pola "NIP".
 4. Wysyłając zamówienie z żądaniem faktury VAT Nabywca upoważnia sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Wszystkie zamówienia na obrączki wymagają potwierdzenia telefonicznego lub mailowego z obsługi sklepu na możliwość realizacji zamówienia.
Koszty, sposoby i czas dostawy 

Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
 1. Kurierska przesyłka krajowa:
  - przy dokonaniu przedpłaty w pełnej wysokości - 0zł
  - za pobraniem (po wpłacie zadatku w kwocie 200zł) - 30zł
 2. Przesyłka zagraniczna  - 120zł (wymagana przedpłata pełnej kwoty zamówienia).
 3. Odbiór osobisty - 0zł
Czas realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi od 2 dni do 5 tygodni od zaksięgowania wpłaty (liczone od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty) i jest podany w opisie każdego produktu. W szczególnych przypadkach może on zostać wydłużony, o czym klient zostanie powiadomiony.
Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Czas dostarczenia przesyłki krajowej wynosi z reguły od 1 do 3 dni roboczych. Dla zamówień zagranicznych wynosi on standardowo od 2 do 6 dni roboczych w zależności od kraju. 
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji (wysyłki) + czas dostawy.
Zamówienia zagraniczne realizowane są tylko dla opcji przedpłaty pełnej kwoty zamówienia.
Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie od firmy dostawczej, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia koperty i natychmiast powiadomić nas o tym fakcie. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki zwalnia firmę kurierską oraz firmę MARMACH Marcin Machaj (właściciela sklepu internetowego www.magiazlota.pl) z odpowiedzialności za zawartość przesyłki.

Sposoby płatności
 • Płatność z góry
 • Płatność za pobraniem (po uprzedniej wpłacie zadatku w wysokości 200zł). Płatność za pobraniem realizujemy tylko przy wysyłkach na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych wymagana jest przedpłata pełnej kwoty zamówienia.
 • Płatność kartami płatniczymi w systemie PayU.
 • Zakup na raty poprzez system PayU.
 • Płatność poprzez system PayPal
Specyfika wyrobu
 1. Wyroby, zgodnie z przepisami, cechowane są przez Urząd Probierczy odpowiednimi próbami. Rodzaje cech probierczych oraz specyfika poszczególnych prób złota zostały zaprezentowane na stronie https://www.magiazlota.pl/zloto-informacje-pm-35.html
 2. Wszystkie obrączki ślubne i pierścionki prezentowane na stronie www.magiazlota.pl to wzorce, które są podstawą wykonania dla indywidualnego klienta. Wszystkie rzeczy stanowiące ofertę sklepu są nowe. Firma MARMACH Marcin Machaj zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży. Wszystkie obrączki i pierścionki wykonywane są na indywidualne zamówienie i są produkowane według specyfikacji określonej przez klienta w zamówieniu. Podane orientacyjne wagi dotyczą wyrobów wykonanych dla próby 585. W ramach zakupu obrączek ślubnych oraz pierścionków zaręczynowych klient otrzymuje dożywotni serwis posprzedażowy obejmujący odnowienie, czyszczenie wyrobów oraz korektę rozmiaru. Korekta rozmiaru oferowana jest bezpłatnie tylko i wyłącznie gdy jest ona technologicznie możliwa. 
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem info@magiazlota.pl, lub w formie pisemnej na adres MARMACH Marcin Machaj, ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres i/lub adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@magiazlota.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: MARMACH Marcin Machaj, ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres firmy MARMACH Marcin Machaj]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, otrzymane opakowanie oraz ew. wydaną gwarancję i certyfikat jakości.

W przypadku odstąpienia od Umowy firma MARMACH Marcin Machaj nie ponosi kosztu odesłania towaru. 


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancja i serwis

Firma MARMACH Marcin Machaj zobowiązuje się do dostarczenia zakupionych towarów bez wad. Wszystkie znajdujące się w ofercie sklepu www.magiazlota.pl towary są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. W przypadku wystąpienia wady produkcyjnej reklamacja zostanie uwzględniona i wyrób będzie naprawiony lub wymieniony na inny egzemplarz. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. W ramach zakupu obrączek i pierścionków firma MARMACH Marcin Machaj zapewnia serwis polegający na czyszczeniu, odnowieniu matów, zmianie rozmiarów. Produkty objęte serwisem mają w opisie produktu informację w tym zakresie. Usługa korekty oferowana jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy jest ona technologicznie możliwa - możliwość w tym zakresie określa producent wyrobu.
 
Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy ustaw: - z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271), - z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).
 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu